O G Ł O S Z E N I E

 

         Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Olsztynie jako Wynajmujący zaprasza oferentów do składania pisemnych ofert na najem miejsc parkingowych w hali garażowej przy ul. Sienkiewicza 11A w Olsztynie w trybie publicznego przetargu.:

 

NUMER MIEJSCA PARKINGOWEGO

POWIERZCHNIA  [ m2 ]

4.

13,91

5.

13,91

6.

13,91

9.

15,45

15.

20,09

16.

15,45

17.

15,45

18.

21,12

19.

22,12

27.

13,23

28.

12,74

31M

4,05

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Olsztyńskiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Grunwaldzkiej 21A lub telefonicznie 89 524-15-03 lub na stronach internetowych www.otbs.olsztyn.pl lub www.bip.otbs.olsztyn.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z nazwiskiem oferenta i oznakowanej jako “OFERTA NA NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO” należy przesłać lub złożyć w siedzibie Wynajmującego: OTBS Sp. z o. o.  w Olsztynie ul. Grunwaldzka 21A do skrzynki podawczej przy wejściu do biura lub pok.101 (sekretariat)  w terminie do dnia 07.10.2022 r. do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie nie będą przez Wynajmującego rozpatrywane.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2022.  o godz. 1015 w siedzibie Spółki.

W niniejszym przetargu przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania.

Dokumenty do pobrania: